De BaZ-udates van week 7 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2017 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • Ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden wordt het kanaalpeil op het Kanaal door Walcheren tijdelijk met 0,6m verlaagd naar NAP +0,3m. Deze kanaalpeilverlaging geldt voor de periode van zaterdag 18 februari tot zaterdag 1 april 2017.
 • In het Schelde-Rijnkanaal zijn een aantal tonnen gewijzigd.
 • Bij Harderwijk is een hernummering geweest van de boeien.
 • Het verboden gebied rondom de Marker Wadden (die momenteel worden opgespoten) is uitgebreid.

De BaZ-udates van week 6 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2017 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • Er is een vooraankondiging gepubliceerd van een wijziging in het verkeersscheidingsstelsel in de Noordzee voor de Zeeuwse kust. Dit ter verbetering van de veilige navigatie, beperking van het risico op milieuverontreiniging en de geplande ontwikkeling van windmolenparken. Deze wijziging zal vanaf 1 juni 2017 van kracht zijn.
 • Voor de kust van Oostende en Blankenberge zijn enige recreatietonnen definitief opgenomen.
 • Er is een gevaarlijke ondiepte geconstateerd in de Spijkerplaat (Westerschelde).
 • Er zijn gele tonnen opgenomen in het Noordzeekanaal bij de nieuw te bouwen Zeesluis IJmuiden.
 • Ter markering van een onderzeese dam is er een kardinale ton geplaatst bij De Cocksdorp in het Robbengat.
 • In de Vaargeul Westereems is een onontploft explosief ontdekt.
 • Er is een verbeterblad uitegegeven voor het Busetief, onderdeel van de Duitse Waddenzee.

De BAZ-updates van week 5 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2017 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • In de Noordzee zijn een behoorlijk aantal wrakken aangemerkt als historisch erfgoed.
 • Er is een aankondiging van schietoefeningen bij Nieuwpoort. Scheepvaart wordt verzocht de MSI van het MRCC te raadplegen voor de planning en de Belgische BaZ nr. 1.
 • Het Slijkgat (Noordzee) is ondieper geworden.
 • In het Wolderwijd zijn bij Harderwijk een aantal vaste lichtbakens vervangen door drijvende tonnen.
 • Er is een verbeterblad uitgegeven voor het Boschgat bij Terschelling.
 • Er zijn een paar kleine wijzigingen in de betonning geweest in de Veerbootroute naar Ameland en het Memmertbalje in de Waddenzee.

Naast de Berichten aan Zeevarenden is deze week ook de nieuwe 1803 verschenen, met daarin de nieuwe detailkaart van de jachthaven Cadzand-Bad; en er is een update van de dieptestaat van de 1811.

De BAZ-updates van week 4 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2017 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • Voor de kust van Callantsoog is een zinkerleiding blootgespoeld en afgebakend met een kardinaal.
 • Er zijn opnieuw enkele kleine wijzigingen in de betonning van het Westgat op de Waddenzee.

De BAZ-updates van week 3 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2017 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • Voor het Breeddiep bij de Nieuwe Waterweg in de buurt van Europoort Rotterdam is een verbeterblad uitgegeven.
 • Er zijn wijzigingen in het verloop van de vaargeulen Schuitegat en Westgat op de Waddenzee.

De BAZ-updates van week 2 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2017 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • De onderwaterkabel tussen het windpark Q7-Prinses Amalia en de kust is onvoldoende beschermd. Scheepvaart dient rekening te houden met werkzaamheden ter verbetering van de bescherming.
 • Bij werkeiland Neeltje Jans is een ruim verbodsgebied opgeheven en de bijbehorende betonning is eveneens opgenomen.
 • Ter hoogte van de voormalige Friesenbrücke in de Ems zijn er lichtopstanden geplaatst.