De nieuwe BaZ-update is verschenen en beschikbaar voor gebruikers van WinGPS. Er zijn deze keer wijzigingen voor 3 kaarten van de 1800-serie en 6 kaarten van de Duitse Bocht.

In de Noordzee is het productieplatform ‘Prospector 1’ buiten gebruik gesteld, er resteert voor de scheepvaart nog een hindernis in de vorm van een bron op 15 meter diepte. In het kanaal Gent-Terneuzen wordt al enige tijd aan een nieuwe sluis gebouwd, en sinds deze week zijn er een aantal ligplaatsen verdwenen.

In de Duitse Waddenzee zijn de Accumer Ee en de Otzumer Balje verschoven geraakt. Het dieptebeeld en de betonning is op de kaart aangepast aan de meest actuele situatie.

De nieuwe BaZ-update is verschenen en beschikbaar voor gebruikers van WinGPS. Door omstandigheden waren er de afgelopen weken geen updates, maar de achterstand is ingelopen en alle berichten zijn nu beschikbaar voor gebruikers van WinGPS. Er zijn deze keer wijzigingen voor 13 kaarten van de 1800-serie en 10 kaarten van de Duitse Bocht.

Er is een verbeterblad uitgegeven voor de ‘Schaar van Valkenisse’. De verschoven zandplaat heeft tot gevolg dat het dieptebeeld en de betonning is aangepast. De meest recente situatie staat nu verwerkt in de kaart. Verder stroomopwaarts zijn er reconstructiewerkzaamheden aan de sluizen in Antwerpen. De Royerssluis is naar verwachting tot 2025 gestremd. Het centrum van de stad is bereikbaar via andere sluizen. Het windmolenpark Hollandse Kust Zuid is inmiddels in aanleg en het betreffende gebied is gesloten voor de scheepvaart.

In de Duitse Waddenzee is de aanloop van de Accumer Ee aangepast aan de verschoven vaargeul. Er zijn wederom aanpassingen aan de betonning in de Tegeler Rinne.

Naast bovengenoemde berichten geldt in het hele gebied dat er kleine wijzigingen zijn in de betonning en/of het dieptebeeld. Deze zijn allemaal verwerkt. Tenslotte is er ook een nieuwe dieptestaat uitgekomen van de Waddenzee. Dit is eveneens meegenomen in de update van deze week.

De nieuwe BaZ-update is verschenen en beschikbaar voor gebruikers van WinGPS. Deze week zijn er wijzigingen voor 10 kaarten van de 1800-serie en 5 van de Duitse Bocht.

De zandmotor tussen Den Haag en Hoek van Holland heeft zich iets verplaatst, de bijbehorende boeien zijn daarop aangepast. Op een aantal plaatsen zijn wrakken opnieuw ingemeten, zoals op de Ems waar de restanten precies in de vaargeul zijn aangetroffen ter hoogte van Port Knock. Tenslotte een mededeling voor gebruikers van het Kanaal door Walcheren: vanwege onderhoudswerkzaamheden wordt het kanaalpeil verlaagd met 60 cm naar NAP + 0,3 meter. Tot 2 april 2022 geldt een beperking in de maximale diepgang.

De nieuwe BaZ-update is verschenen en beschikbaar voor gebruikers van WinGPS. Deze week zijn er wijzigingen voor 12 kaarten van de 1800-serie.

In het Belgische gedeelte van de Noordzee zijn op een aantal plaatsen gele tonnen weer opgenomen die tijdelijk waren uitgelegd. Het sectorlicht ‘Griete’ in de Westerschelde is permanent gedoofd. Scheepvaart kan ’s nachts navigeren op de reguliere groene en rode lichttonnen. De ‘Zeesluis IJmuiden’ is vrijgegeven voor het verkeer; de nieuwe situatie is middels een verbeterblad aangegeven op de kaarten waarop het sluizencomplex staat. In de haven van Harlingen zijn een aantal meerpalen geplaatst. Ten slotte is door morfologische omstandigheden de markering in het Boschgat ten oosten van Terschelling onbetrouwbaar.

De nieuwe BaZ-update is verschenen en beschikbaar voor gebruikers van WinGPS. Deze week zijn er wijzigingen voor negen kaarten van de 1800-serie en twaalf van de Duitse Bocht-serie.

Belangrijke wijzigingen deze week betreffen onder meer: het vervangen van een aantal sectorlichten door vaste lichtbakens aan de Westerschelde. Het windmolenpark ‘Fryslân’ in het IJsselmeer is helemaal klaar. De werkzaamheden zijn afgerond en het gebied is weer toegankelijk voor de scheepvaart. Binnen het park geldt een adviesafstand van 50 meter tot de individuele windturbines en in het geval van calamiteiten en reddingsoperaties is het mogelijk om alle turbines stil te zetten.

De streefdiepte van de Elbe is gewijzigd en dieper stekende steken kunnen nu de rivier opvaren. Verder is er opnieuw een wijziging in de Tegeler Rinne aangebracht. De nieuw uitgelegde tonnen staan op de kaart.

De nieuwe BaZ-update is verschenen en beschikbaar voor gebruikers van WinGPS. Er zijn wijzigingen voor 10 kaarten van de 1800-serie.

Aan de Belgische kust zijn de lichtkarakters van een aantal havenopstanden aangepast. Het rode havenlicht bij de ingang van de haven van Blankenberge is weer teruggeplaatst. In Vlissingen zijn er in de haven extra tonnen uitgelegd om de vaarweg ook bij hoogwater beter te markeren. Bij de nieuwe zeesluis in IJmuiden is er een ondiepte gemarkeerd met vier kardinalen. Ten slotte is ook de veersteiger van Ameland voorzien van een extra havenlicht.