De BaZ-udates van week 9 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2017 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • Er is een aankondiging van de wijziging in het Verkeersscheidingsstelsel per 1 juni a.s.
 • Er is een verbeterblad uitgegeven van de “Schaar v/d Noord” in de Westerschelde
 • Op een aantal plaatsen zijn de dieptecijfers geactualiseerd
 • Er is een update van de dieptestaten van de Waddenzee

De BaZ-udates van week 8 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2017 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • Bij Harderwijk zijn de werkzaamheden aan de nieuwe vaargeul naar de havens verschoven en de bijbehorende betonning is verplaatst.
 • Op het Schelde-Rijnkanaal is vaste markering vervangen door drijvende betonning.
 • De vaargeul “Blauwe Balg” op de Waddenzee is verlegd.

De BaZ-udates van week 7 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2017 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • Ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden wordt het kanaalpeil op het Kanaal door Walcheren tijdelijk met 0,6m verlaagd naar NAP +0,3m. Deze kanaalpeilverlaging geldt voor de periode van zaterdag 18 februari tot zaterdag 1 april 2017.
 • In het Schelde-Rijnkanaal zijn een aantal tonnen gewijzigd.
 • Bij Harderwijk is een hernummering geweest van de boeien.
 • Het verboden gebied rondom de Marker Wadden (die momenteel worden opgespoten) is uitgebreid.

De BaZ-udates van week 6 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2017 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • Er is een vooraankondiging gepubliceerd van een wijziging in het verkeersscheidingsstelsel in de Noordzee voor de Zeeuwse kust. Dit ter verbetering van de veilige navigatie, beperking van het risico op milieuverontreiniging en de geplande ontwikkeling van windmolenparken. Deze wijziging zal vanaf 1 juni 2017 van kracht zijn.
 • Voor de kust van Oostende en Blankenberge zijn enige recreatietonnen definitief opgenomen.
 • Er is een gevaarlijke ondiepte geconstateerd in de Spijkerplaat (Westerschelde).
 • Er zijn gele tonnen opgenomen in het Noordzeekanaal bij de nieuw te bouwen Zeesluis IJmuiden.
 • Ter markering van een onderzeese dam is er een kardinale ton geplaatst bij De Cocksdorp in het Robbengat.
 • In de Vaargeul Westereems is een onontploft explosief ontdekt.
 • Er is een verbeterblad uitegegeven voor het Busetief, onderdeel van de Duitse Waddenzee.

De BAZ-updates van week 5 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2017 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • In de Noordzee zijn een behoorlijk aantal wrakken aangemerkt als historisch erfgoed.
 • Er is een aankondiging van schietoefeningen bij Nieuwpoort. Scheepvaart wordt verzocht de MSI van het MRCC te raadplegen voor de planning en de Belgische BaZ nr. 1.
 • Het Slijkgat (Noordzee) is ondieper geworden.
 • In het Wolderwijd zijn bij Harderwijk een aantal vaste lichtbakens vervangen door drijvende tonnen.
 • Er is een verbeterblad uitgegeven voor het Boschgat bij Terschelling.
 • Er zijn een paar kleine wijzigingen in de betonning geweest in de Veerbootroute naar Ameland en het Memmertbalje in de Waddenzee.

Naast de Berichten aan Zeevarenden is deze week ook de nieuwe 1803 verschenen, met daarin de nieuwe detailkaart van de jachthaven Cadzand-Bad; en er is een update van de dieptestaat van de 1811.

De BAZ-updates van week 4 zijn vanaf nu beschikbaar om te downloaden in WinGPS. Hiermee worden uw kaarten van de DKW 1800 2017 bijgewerkt.

Deze week betreft het onder meer de volgende berichten:

 • Voor de kust van Callantsoog is een zinkerleiding blootgespoeld en afgebakend met een kardinaal.
 • Er zijn opnieuw enkele kleine wijzigingen in de betonning van het Westgat op de Waddenzee.